تحلیلي هندسه

About (تحلیلي هندسه): Books play a significant role in our life. They say that “When you…

لوګاریتم

About (لوګاریتم): Books play a significant role in our life. They say that “When you open…

کتب رهنمای معلم

مواد آموزشی تربیه معلم کتب رهنمای معلم هرکتاب مو چې په کار وو فقط په نوم…

دمکتب نصاب ټول کتابونه

دافغانستان تعلیمي نصاب دټول کتابونه په لاندې جدول کې درکړل شوي. هرکتاب مو چې په کار…